Fundusze inwestycyjne – czy warto?

Jeśli szukasz sposobu na powiększenie swoich oszczędności, inwestowanie może być atrakcyjną opcją. Są jednak pewne rzeczy, które powinieneś rozważyć, zanim zdecydujesz się zainwestować swoje pieniądze.

Fundusze inwestycyjne gromadzą pieniądze grupy inwestorów i inwestują je w różne produkty finansowe. Są one zarządzane przez firmy zarządzające i depozytariuszy.

Dywersyfikacja

Inwestowanie jest ryzykowne, ale dywersyfikacja może pomóc zmniejszyć wpływ zmienności na portfel. Dywersyfikacja może być osiągnięta na kilka sposobów: poprzez inwestowanie w różne klasy aktywów, sektory i spółki. W zależności od celów finansowych, horyzontu czasowego i tolerancji ryzyka, może zaistnieć potrzeba rozłożenia pieniędzy pomiędzy akcje, obligacje i inne aktywa w celu dywersyfikacji portfela.

Powszechną strategią dywersyfikacji jest przeznaczenie większej części portfela na akcje niż na obligacje. Akcje osiągają lepsze wyniki niż obligacje i mają większy potencjał wzrostu.

Ale są też bardziej zmienne niż obligacje i zwykle tracą na wartości w czasie recesji. Dlatego ważne jest, aby zdywersyfikować swój portfel, przesuwając część środków na inwestycje w mniej zmienne aktywa, takie jak obligacje i towary.

Podatki

Jeśli chcesz inwestować w fundusze inwestycyjne, ważne jest, aby zrozumieć implikacje podatkowe tych inwestycji. Niektóre fundusze podlegają pełnemu opodatkowaniu, podczas gdy inne mają specjalne zasady dotyczące podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych.

Ogólnie, odsetki i niekwalifikowane dywidendy uzyskane przez fundusz są opodatkowane według zwykłych stawek podatkowych. Jednakże zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży przez fundusz papierów wartościowych utrzymywanych przez rok lub dłużej są opodatkowane według niższych stawek.

Dywidendy wypłacane przez fundusz odzwierciedlają dochody spółki z portfela papierów inwestycyjnych, natomiast wypłaty z zysków kapitałowych netto są oparte na wartości aktywów netto (NAV) funduszu. Oprócz opodatkowania tych wypłat, musisz również zapłacić podatek od wszelkich zysków uzyskanych przy sprzedaży jednostek uczestnictwa.

Przy umarzaniu lub wymianie jednostek uczestnictwa funduszu musisz również skorygować swoją podstawę kosztową o inflację. Nazywa się to indeksacją.

Płynność

Fundusze inwestycyjne są popularnym sposobem uzyskiwania zysków poprzez łączenie pieniędzy i inwestowanie ich w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe.

Pomimo tej popularności, fundusze inwestycyjne są narażone na kilka rodzajów ryzyka, które mogą zagrozić ich płynności. W niniejszym opracowaniu przedstawiono ramy teoretyczne, które pomagają decydentom ocenić wpływ różnych propozycji reform regulacyjnych na ryzyko płynności w funduszach inwestycyjnych. Pokazuje, że źle zaprojektowana polityka może pogorszyć ryzyko płynności i że środki zapobiegawcze, takie jak bufory gotówkowe, powinny być preferowane w stosunku do narzędzi zarządzania kryzysowego, takich jak zawieszenia.

Aby zarządzać ryzykiem płynności, zarządzający funduszami wzajemnymi mają dostęp do szeregu narzędzi zarządzania płynnością. Mogą one zostać wykorzystane do zablokowania umorzeń, nałożenia opłaty za płynność lub zawieszenia umorzeń i wypłat wpływów z umorzeń w określonych okolicznościach. Środki te mają na celu ograniczenie rozwodnienia interesów akcjonariuszy i zapewnienie stabilności finansowej.

Opłaty

Jeśli masz wolną gotówkę do zainwestowania, prawdopodobnie chcesz ją wprowadzić na rynek akcji. Ale rynki finansowe to skomplikowane miejsce i może być trudno rozeznać się we wszystkich dostępnych ofertach.

Jednym z kluczowych powodów są opłaty, które są ważnym elementem. Niezależnie od tego, czy inwestujesz swoje oszczędności, czy też oszczędności swojego pracodawcy, koszty funduszu mogą być jednym z najbardziej znaczących czynników wpływających na zyski, jakie osiągniesz ze swoich pieniędzy.

Opłaty są czynnikiem zarówno w funduszach zarządzanych pasywnie, których celem jest śledzenie określonego indeksu, jak i w funduszach zarządzanych aktywnie, które starają się pobić średnie zyski giełdowe. Różnią się również w zależności od rodzaju kupowanych jednostek uczestnictwa.

Aby pokryć koszty zarządzania i inne koszty, fundusze pobierają roczną opłatę zwaną wskaźnikiem kosztów. Jest ona zazwyczaj wyrażona jako procent od całości aktywów netto funduszu.

Oceń artykuł: Fundusze inwestycyjne – czy warto?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5