Jakie są próby złota?

Złoto to metal szlachetny, który od zawsze był używany do celów duchowych, umysłowych i fizycznych. Pomaga również promować zdrowie i dobre samopoczucie.

Najnowsze badania wykazały, że złoto jest potężnym naturalnym stymulantem dla komórek ciała, pomagając im w regeneracji i odmładzaniu. Odkryto nawet, że pomaga łagodzić ból spowodowany reumatoidalnym zapaleniem stawów i poprawia zdrowie stawów.

1. Wiara jest jak złoto, które zostało wypróbowane w ogniu.

W Biblii znajdujemy wiele przykładów wiary. Jednym z nich jest wiara Abrama w Boga, kiedy otrzymał obietnicę wielu potomków.

Kiedy człowiek ufa Bogu i polega na nim, jest pełen ufności, że On zrealizuje dla niego swoje obietnice (Ga 5,6; Rz 8,29). Biblijna wiara jest darem, który sięga od umysłu do serca i aktywuje wolę do podjęcia działań w posłuszeństwie Słowu.

Biblia nazywa ją owocem Ducha. Owoc Ducha jest namacalnym dowodem na to, że wiara jest autentyczna i żywa.

2. Wiara jest jak srebro, które zostało wypróbowane w ogniu.

Wiara jest przede wszystkim ufnym zawierzeniem Bożej obietnicy, która jest rozumiana przez Jego Słowo (Mk 16,16; Łk 1,20; 24,25; J 6,46). W Ewangeliach synoptycznych wiara jest przedstawiona jako odpowiedź na znaki Jezusa, w których objawił On swoją chwałę, oraz jako proces zbawienia, który obejmuje słuchanie, wierzenie i przyjmowanie.

W Dziejach Apostolskich wiara jest jednak pojęciem całościowym, które łączy się z chrztem, wyznaniem, przebaczeniem, łaską, uzdrowieniem, Duchem Świętym, usprawiedliwieniem i uświęceniem. Dzieje się tak, ponieważ wiara starożytnych Izraelitów jest przedstawiona jako zbawcza odpowiedź na historyczne przesłanie Starego Testamentu, a wiara pierwszych chrześcijan jest postrzegana jako odpowiedź na przesłanie Nowego Testamentu.

3. Wiara jest jak brąz wypróbowany w ogniu.

Biblia mówi nam, że wiara jest jak brąz wypróbowany w ogniu. Próby te mają udowodnić, że twoja wiara jest prawdziwa i przyniesie ci chwałę i cześć, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie ponownie.

Osoba, która została prawdziwie zbawiona przez wiarę, nie tylko wierzy w jakiś zbiór faktów o Bogu i Jego odkupieńczym dziele, ale żyje i postępuje według nich każdego dnia (Gal 5:6, 1 P 4:8-11). Jakub pisze, że „wiara sama w sobie, bez uczynków, jest martwa” (Jk 2, 17).

Podobnie Izraelici nie wystarczyło spojrzeć na węża z brązu, aby zostać uzdrowionym z ukąszeń węża. Bez tego rozpoznania nie zwróciliby się do węża z brązu i szukaliby ratunku we własnym „zdrowiu”.

4. Wiara jest jak żelazo wypróbowane w ogniu.

Wiara jest ufnym zawierzeniem Bożej obietnicy opartej na przesłaniu Jezusa Chrystusa (Łk 1,20; 24,25) i uznaniem tego Słowa za prawdziwe. W Ewangeliach synoptycznych wiara jest związana z chrztem (6,38; 8,12-13), wyznaniem (5,11), przebaczeniem (11,24), łaską (15,11), uzdrowieniem (2,17), Duchem Świętym (3,6) i usprawiedliwieniem (13,39).

Księga Dziejów Apostolskich, będąca pomostem pomiędzy Ewangeliami Synoptycznymi a Listami, jasno pokazuje, że wiara skupia się na Jezusie Chrystusie, którego słowa są źródłem naszej wiary. Jest to środek, dzięki któremu możemy zostać usprawiedliwieni (Dz 26,19), oczyszczeni z grzechu (Dz 8,3), zbawieni od śmierci (Rz 6,4; Ga 3,23) i postawieni przed obliczem Boga (Hbr 12,2).

Oceń artykuł: Jakie są próby złota?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5