Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, musisz wiedzieć, jak obliczyć dochód netto z działalności rolniczej. Może to pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących finansów i przyszłości gospodarstwa.

Jeśli osiągnąłeś zysk lub stratę z gospodarstwa, zgłoś to w swoim zeznaniu podatkowym. Obejmuje to kwotę wpływów gotówkowych, wydatków, amortyzacji i innych dochodów.

Wpływy gotówkowe

Wpływy gotówkowe to dochody, które rolnicy i hodowcy otrzymują ze sprzedaży towarów rolnych, takich jak zwierzęta gospodarskie i uprawy. Dochód ten można obliczyć metodą memoriałową lub inwentaryzacyjną.

W metodzie memoriałowej dochód netto z gospodarstwa rolnego obliczasz, odejmując wydatki od wpływów pieniężnych uzyskanych w ciągu roku podatkowego. Dzięki temu możesz obliczyć dochód netto bez konieczności amortyzacji majątku.

Gdy stosujesz metodę memoriałową, musisz rejestrować wszystkie pozycje dochodu, które zostały faktycznie lub w sposób konstruktywny otrzymane w ciągu roku. W tym sprzedaż zwierząt hodowlanych.

Alternatywnie możesz wliczyć zyski lub straty kapitałowe ze sprzedaży zwierząt do dochodu brutto. Możesz również uwzględnić wydatki na amortyzację, kiedy sprzedajesz nieruchomość.

Dodatkowo musisz obliczyć wszystkie wydatki gotówkowe, które zostały poniesione w jednym roku, ale nie zostały wykorzystane do następnego roku. Mogą to być zapasy paszy i zaopatrzenia, przedpłaty oraz inwestycje w uprawy.

Wydatki

Jeśli masz gospodarstwo, ważne jest, abyś wiedział, jak obliczać przychody i wydatki. Być może będziesz musiał wprowadzić korekty do rachunku zysków i strat oraz sprawozdania finansowego, kiedy będziesz amortyzował majątek, spłacał długi lub płacił podatek dochodowy.

Koszty obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie, takie jak pasza, nasiona, nawóz oraz podatki od nieruchomości. Możesz również potrzebować odliczyć odsetki od długów.

Kwota, którą możesz odliczyć za odsetki, zależy od tego, ile zapłaciłeś za kredyt i jaki rodzaj działalności rolniczej prowadziłeś. Wypełnij tabelę, aby dowiedzieć się, jaką kwotę możesz odliczyć jako koszt.

Inne wydatki, które możesz ponieść w związku z gospodarstwem, to składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie w klubach oraz opłaty za prenumeratę publikacji rolniczych. Nie możesz odliczyć tych pozycji, jeśli nie są one wykorzystywane w działalności rolniczej.

Amortyzacja

Amortyzacja to metoda księgowania, która pozwala na odliczanie wartości aktywów przez okres ich użytkowania. Podejście to jest często stosowane przez spółki publiczne, aby odpowiednio wycenić swoje aktywa dla celów sprawozdawczych.

Używanie amortyzacji jest szczególnie ważne, gdy firma inwestuje w sprzęt. Ta metoda zapewnia, że firmę stać na wymianę sprzętu, kiedy zaczyna on tracić na wartości.

IRS ustanowił konwencje, które pomagają rolnikom i ich specjalistom podatkowym w określeniu kwoty amortyzacji dopuszczalnej w każdym roku. Na przykład, zgodnie z konwencją półroczną, farmer/ranczer ma prawo do połowy wartości amortyzacji obliczonej dla pierwszego roku.

Oceń artykuł: Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5