Czy Irlandia jest w unii europejskiej?

Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej (UE). Członkostwo w UE pomogło uczynić Irlandię jedną z najbardziej udanych gospodarek w Europie.

UE jest wyjątkowym podmiotem politycznym i gospodarczym, który skupia 28 krajów mających wspólny interes we współpracy, dobrobycie i pokoju. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak działa UE.

Jak działa UE

Unia Europejska (UE) składa się z 27 państw członkowskich, które łączą część swojej suwerenności w obszarach, w których współpraca ma sens. Dotyczy to takich obszarów jak klimat, ochrona środowiska i bezpieczeństwo.

UE jest regulowana przez traktaty uzgodnione między państwami członkowskimi, które określają sposób jej działania i nadają uprawnienia instytucjom UE. Oznacza to, że Irlandia nie może przyjmować ustaw sprzecznych z prawem UE. Może również uchylić prawo, jeśli jest ono sprzeczne z prawem UE.

Najwyższym organem sądowym UE jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który interpretuje prawo UE i rozstrzyga spory. Pełni też szereg innych funkcji.

Prawo UE

Irlandia jest częścią UE i korzysta ze swobody przepływu osób, kapitału i towarów, znanej jako „cztery wolności”. Oznacza to, że obywatele Irlandii mają prawo mieszkać i pracować w krajach UE i EOG bez konieczności stosowania dodatkowych przepisów lub uiszczania dodatkowych opłat, a także korzystają z jednolitego rynku i unii celnej, która obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE.

Niektóre przepisy UE są nadrzędne w stosunku do prawa krajowego i można się na nie powoływać w sądzie. Są one znane jako przepisy o skutku bezpośrednim i są jasne, precyzyjne i bezwarunkowe.

UE jest regulowana przez szereg przepisów, w tym traktaty i akty wykonawcze. Komisja Europejska może proponować nowe przepisy, które muszą być ratyfikowane przez państwa członkowskie, zanim staną się prawem. Następnie Parlament Europejski musi wyrazić swoją opinię na temat tych przepisów, ale Rada może je przyjąć, nawet jeśli tego nie zrobi. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma prawo rozstrzygać wszelkie spory prawne pomiędzy UE a państwami członkowskimi.

Traktaty UE

Oprócz aktów prawnych przyjętych przez instytucje UE, prawo unijne istnieje również w postaci różnych traktatów. Są to dokumenty, które określają różne zobowiązania państw członkowskich wobec siebie oraz uprawnienia instytucji UE do ich realizacji.

Traktaty te można znaleźć w bazie danych EUR-Lex. Zawierają one traktaty założycielskie, a także te, które przyjmują nowe kraje do UE.

Traktaty określają kwestie, w których UE może stanowić prawo, a także zobowiązują państwa członkowskie do natychmiastowego przestrzegania tych przepisów. Komisja może jednak wydawać projekty ustaw tylko w sprawach, które leżą w zakresie jej uprawnień traktatowych.

Irlandia i Irlandia Północna są stronami Traktatu o Unii Europejskiej i obie podpisały Protokół Irlandii/Północnej. Protokół ten pozwala Irlandii Północnej na stosowanie przepisów dotyczących jednolitego rynku UE oraz kodeksu celnego w odniesieniu do towarów przywożonych do Irlandii. Protokół zawiera „mechanizm demokratycznej zgody”, który pozwala Zgromadzeniu na głosowanie, czy kontynuować te przepisy.

Budżet UE

W UE o wydatkach i dochodach decyduje się w procesie znanym jako negocjacje budżetu UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Ministrów wspólnie negocjują budżet UE na każdy rok.

Budżet UE składa się z połączenia dochodów i wydatków i jest wykorzystywany do finansowania programów i innych wydatków na poziomie europejskim, w tym badań, rozwoju i innowacji.

Główne obszary finansowania obejmują przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, budowanie bardziej zielonej Europy i pomoc biedniejszym regionom i krajom UE. Inne priorytety to zwalczanie nielegalnej migracji, poprawa zarządzania granicami i zwiększenie bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby każde euro wydane z budżetu UE było prawidłowo zarejestrowane i rozliczone. Jeśli okaże się, że państwa członkowskie lub beneficjenci końcowi wydają pieniądze w sposób nieprawidłowy, Komisja podejmuje działania naprawcze. W 2017 roku Komisja odzyskała 2,8 mld euro, co odpowiada 2,1% płatności dokonanych w budżecie UE.

Następny artykuł

Jakie góry są w Czechach?

Oceń artykuł: Czy Irlandia jest w unii europejskiej?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5